X

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

Legal

 

AVÍS LEGAL

L’app “Notes in Cloud” (“App”) és una aplicació per a iOS-iPad de Notes in Cloud, S.L. (“Notes in Cloud” o “Nosaltres”), una empresa espanyola amb domicili a Barcelona, carrer Santa Anna 10, Entresòl 3a, proveïda de C.I.F. B66072596 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 43911 Foli 85 Fulla B-441646 Secció General Inscripció 1. La pàgina web de l’App http://app.notesincloud.com  (el “Lloc Web”) també és de titularitat de Notes in Cloud.

Podeu contactar amb nosaltres:
-Por correu electrònic: a info@notesincloud.com
-Oficines: carrer Santa Anna 10, entresòl 3a, 08002 Barcelona

 

CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI DE L’APP

1. Acceptació

Les presents condicions legals (d’ara endavant, les “Condicions”), per una banda, inclouen les disposicions del seu Annex més avall, respecte a les condicions de registre dels usuaris i la llicència de descàrrega de certs continguts i, per altra banda, regeixen l’accés i ús dels nostres serveis prestats a través de l’App (els “Serveis”) i l’ús de la mateixa App (els usos de l’App vinculats al Servei es regulen segons les Condicions, l’ús de l’App “com a tal” es regula per la Llicència de l’App  que s’incorpora per referència). En fer servir l’App, l’usuari (d’ara endavant el/s “Usuari/s”) accepta les presents Condicions, la Política de Privadesa  de Notes in Cloud i la Llicència de l’App  a què es fa referència, i manifesta que ha llegit, enten i compren allò que aquí s’exposa, i assumeix totes les obligacions que aquí es disposen.

Li recordem que guardi còpia d’aquest text legal en un suport durable.

2. Informació general sobre l’App i característiques del Servei

L’App permet als Usuaris, un cop pagada la quantitat estipulada, les següents funcionalitats visuals i/o auditives (s’indiquen amb caràcter enunciatiu però no limitatiu):

1. Veure les partitures completes si ha adquirit les llicències corresponents a través de l’App o bé si la llicència de la partitura és gratuïta i l’ofereix la mateixa App.
2. Veure només part o parts de les partitures de què podria contractar la llicència (amb l’única finalitat de valorar si contractar-les).
3. Escoltar la partitura sencera si ha adquirit la corresponent llicència a través de l’App o bé si la llicència de la partitura és gratuïta i l’ofereix la mateixa App.
4. Escoltar només part o parts de les partitures de què podria contractar la llicència (amb l’única finalitat de valorar si contractar-les).
5. Transportar la tessitura, amunt o avall, per semitons.
6. Controlar el tempo de la partitura.
7. Activar o desactivar el metrònom.


Certs usos de l’App, en particular la compra de llicències per la descàrrega y ús de las partitures, es regiran addicionalment per allò que es disposa a l’Annex a les presents Condicions, i que s’incorpora al final de les mateixes.

3. Titularitat dels continguts dels Serveis

Notes in Cloud és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial relatius als continguts publicats i posats a disposició dels usuaris a través dels Serveis, l’App i/o Lloc Web (els “Continguts”). A títol enunciatiu i no limitatiu, els Continguts inclouen: la informació sobre obres musicals que ofereix l’App i/o els Serveis, les partitures musicals i els textos inclosos als Serveis, els àudios o simfonies vinculades a les partitures, les nostres marques registrades, noms comercials, logotips, noms de domini, altres aspectes distintius de les marques o qualsevol material subjecte a drets d’autor o associat amb els nostres Serveis o App. El simple accés als Continguts no implica cap cessió de tots o parts dels esmentats drets.

En virtut del que s’exposa anteriorment i llevat que s’acordi el contrari (com per exemple la llicència per la descàrrega de partitures que s’inclou a l’Annex), l’Usuari acorda no utilitzar els Continguts de cap manera sense l’autorització explícita de Notes in Cloud. En particular, l’Usuari es compromet a no reproduir (mitjançant descàrrega o “scraping” o similar) ni distribuir, ni comunicar públicament, ni transformar els Continguts i a no fer servir els fragments de les partitures o les seves simfonies associades per res que no sigui valorar si contractar la llicència de les esmentades partitures.

A més de l’anterior prohibició, s’adverteix que els Continguts formen com a conjunt una o diverses bases de dades protegibles jurídicament, l’ús de les quals està vetat per llei i requereix el consentiment exprés previ de Notes in Cloud.

 

4. Política de Privadesa

Totes les dades de caràcter personal recollides a través dels Serveis i/o l’App, en particular les subministrades pels usuaris registrats per realitzar accions al Lloc Web i/o la nostra App, seran tractades d’acord amb la nostra Política de Privadesa.

 

5. En general

Enllaços. Els nostres Serveis, App i Lloc Web poden incloure enllaços a pàgines d’Internet de tercers. No fem cap mena de manifestació ni assumim cap mena de responsabilitat sobre aquests llocs. Així mateix, no tenim cap control sobre els mateixos. Qualsevol contingut de tercers o vincle a una pàgina web de tercers s’inclou a efectes merament informatius.

Sense garantia. Llevat (a) en allò referent als continguts adquirits mitjançant el Servei Partitures (definit més avall) o (b) que així ho estableixi la legislació aplicable d’obligat compliment, l’ús que l’Usuari faci dels Serveis, incloent-hi de qualsevol contingut, informació o funcionalitat continguda al mateix, s’ofereix “tal qual” i “segons disponibilitat”, sense declaracions o garanties de cap mena, tant explícites com implícites, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, les garanties implícites de comerciabilitat, idoneïtat per a una finalitat determinada i no violació.
Per altra banda, Notes in Cloud no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés als Serveis o en l’ús de l’App, vinculat al servei o als Continguts disponibles als mateixos, ni que aquesta es trobi actualitzada o lliure d’elements que puguin produir alteracions al seu sistema informàtic.
Disponibilitat Notes in Cloud es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret de suspendre temporalment l’accés als Serveis, al funcionament de l’App vinculada als Serveis i a realitzar les modificacions que consideri oportunes, als serveis o informacions que s’ofereixen, en la presentació o localització de les mateixes i a les presents Condicions.

Limitació de la responsabilitat. En la mesura que ho permeti la llei, sota cap circumstància Notes in Cloud serà responsable de qualsevol pèrdua directa o indirecta, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, danys, lucre cessant, pèrdua d’oportunitats de negoci, fons de comerç o reputació, interrupció de l’activitat comercial, fallades en l’equip o altres danys o pèrdues derivades de les següents accions o relacionades amb les mateixes: (i) l’ús o la incapacitat d’usar els Serveis i (ii) l’accés no autoritzat a les seves transmissions o dades o l’alteració de les mateixes.

Indemnització. L’Usuari de l’App es compromet a indemnitzar Notes in Cloud, els seus agents, directors, treballadors i socis per qualsevol pèrdua, responsabilitat o cost derivat del seu incompliment de qualsevol de les presents Condicions o de qualsevol llei, norma o reglament aplicable o de qualssevol drets de tercers relacionats amb el seu us dels nostres Serveis.

Contacte i notificacions. L’Usuari es compromet a rebre els nostres correus electrònics relacionats amb els serveis que Notes in Cloud ofereix, la seva App o bé presta el seu consentiment al respecte, de forma inequívoca. No facilitarem l’adreça de correu electrònic de l’Usuari a cap tercer, llevat que vostè hagi consentit que ho fem o la Llei aplicable ens hi obligui o autoritzi. Els correus electrònics referents a informació comercial es referiran als sectors de la gestió de la música, la llicència de propietat intel·lectual i formats relacionats amb la música – particularment però no únicament partitures -  i del sector musical en un sentit ampli. Si no vol reblre comunicacions comercials electròniques (i) enviï un correu electrònic a info@notesincliud.com amb l’assumpte “Baixa Newsletter” o (ii) segueixi les indicacions que trobarà en aquests correus electrònics.

Podrem posar-nos en contacte amb l’Usuari per oferir-li informació i enviar-li notificacions de servei referents al seu compte (particularment les compres o contractacions realitzades a través de l’App), o quan així ho estableixi la llei. Pel present, l’Usuari reconeix i consent que aquestes notificacions seran efectives en el moment en què les publiquem a l’App o les hi fem arribar per correu electrònic. Si no ens proporciona informació precisa, no podem assumir cap mena de responsabilitat en cas que no puguem fer-li arribar notificacions.

Modificacions. Notes in Cloud es reserve la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions i actualitzacions de l’App i tots els seus elements (inclosos, especialment però no únicament, les Condicions i els Serveis). No es notificarà els usuaris quan aquestes actualitzacions de l’App siguin simples millores. Sí que es notificarà, com a mínim 30 dies d’antelació de la data de la modificació, quan hi hagi canvis a les Condicions d'ús o a la Política de Privacitat, o quan la nova versió de l’App faci desaparèixer funcionalitats vinculades a elements pels quals els usuaris hagin pagat.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules. Si qualsevol clàusula inclosa a les presents Condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectaria l’esmentada disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions d’Ús en tota la resta, considerant-se tal disposició com a totalment o parcialment no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent. Aquestes Condicions (incloses les disposicions de l’Annex a continuació) es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. Notes in Cloud i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya, llevat que la llei estableixi una altra cosa.


Annex: Condicions Particulars per a Usuaris registrats de l’App i condicions de descàrrega de Continguts

L’App  [LINK a l'Apple Store, el lloc on es descarregarà l'app un cop penjada], ofereix un servei de descàrrega, lectura i reproducció de partitures, en format gràfic i d’àudio (d’ara endavant “Servei Partitures”).

El seu registre com a Usuari Registrat amb compte d’usuari, a través del servei d’open ID “Yourservinotes.com”, així com l’ús del “Servei Partitures”, suposen expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions particulars (les “Condicions Particulars”) que regiran especialment respecte al seu ús de l’App com a Usuari Registrat.

1. L’Usuari Registrat i el Procés de Contractació del Servei Partitures

Es considera “Usuari Registrat” de l’App la persona que es registra a “yourservinotes.com” per crear un compte d’usuari que fa servir a l’App.
L’Usuari Registrat garanteix a Notes in Cloud que té l’edat i la capacitat legal de contractar amb Notes in Cloud.

Per accedir a i utilitzar el nostre Servei Partitures és necessari (1) tenir un Compte d’Usuari a Yourservinotes, (2) identificar-se amb aquest Compte d’Usuari a l’App i (3) seguir les instruccions que s’indiquen (el procediment tecnològic inclou detecció de camps obligatoris no completats). Completar oportunament aquests passos és el “Procés de Contractació del Servei Partitures” respecte a les partitures concretes contractades.

L’Usuari Registrat sap i accepta que, d’acord amb la normativa vigent i, ja que aquesta és una contractació per subministrar-lo contingut digital que no es presta en suport material, amb la simple execució del contracte (la confirmació, al visualitzar el contingut digital en pantalla o a la pestanya “La meva música” per part nostra, de la finalització del Procediment de Contractació del Servei Partitures) no tindrà dret a desistiment en cas que la normativa li habilités – tot i no ser consumidor – abans de l’execució del contracte.

Quan l’Usuari Registrat faci servir el Servei Partitures se li exigirà acceptar inequívocament aquestes condicions de contractació, sense perjudici de les que hagi acceptat prèviament.

Llevat que es demostri el contrari, les dades registrades als Serveis poden constituir la prova del conjunt de transaccions realitzades a través dels Serveis.

2. El Compte d’Usuari

Registre i Confidencialitat de les Contrasenyes. Per fer servir el Servei Partitures, l’Usuari ha de crear un Compte d’Usuari omplint el formulari corresponent amb les seves dades. Aquest formulari s’ha d’omplir al Lloc Web, a www.yourservinotes.com (el seu “Compte d’Usuari”).
L’Usuari s’obliga a què la informació que aporta al Lloc Web, a www.yourservinotes.com o a l’App (especialment però no únicament creant l’esmentat Compte d’Usuari) és veraç, precisa, correcta, actualitzada en tot moment i que qualsevol dada de caràcter personal incorporada es refereix al mateix Usuari. Les contrasenyes són confidencials i, per tant, l’Usuari ha de garantir que s’usen de manera correcta. El Compte d’Usuari és personal, i no es pot transferir (o “prestar”) a tercers. L’Usuari es compromet a notificar-nos immediatament qualsevol ús no autoritzat del seu Compte d’Usuari o qualsevol altra  violació de la seguretat de què tingui constància.
En el moment de rebre la confirmació del seu Compte d’Usuari, Notes in Cloud li concedeix una llicència limitada, revocable, no exclusiva i intransferible per fer servir el Servei Partitures de conformitat amb allò que es disposa en aquestes Condicions.
Duració. El Compte d’Usuari estarà activat i romandrà en vigor de forma indefinida llevat cancel·lació per part de l’Usuari o de Notes in Cloud, en virtut del que es disposa a continuació.

Cancel·lació per part de l’Usuari. L’Usuari Registrat podrà cancel·lar el seu Compte d’Usuari en qualsevol moment (sense que això impliqui que Notes in Cloud li hagi de tornar cap quantitat o que l’Usuari quedi alliberat de les obligacions contractuals la naturalesa de les quals persisteixi després de la cancel·lació del Compte). Totes les cancel·lacions s’hauran d’enviar a: info@notesincloud.com amb l’assumpte “Cancel·lació del compte”.


Suspensió/Cancel·lació per part de Notes in Cloud. Notes in Cloud podrà suspendre o cancel·lar el Compte d’Usuari, mitjançant una notificació per escrit, immediatament en cas que l’Usuari Registrat incompleixi aquestes Condicions , la Llicència d’Ús de l’App , o altres acords subscrits per l’Usuari Registrat (i) amb Notes in Cloud o (ii) a través de llocs web de Notes in Cloud amb les Editorials, o infringeixi els drets de tercers o les lleis i altres normes aplicables a les relacions contractuals descrites en aquestes Condicions. En qualsevol altra circumstància, Notes in Cloud podrà notificar a l’Usuari Registrat la cancel·lació del seu compte amb una antelació de 30 dies.

Així mateix, Notes in Cloud es reserva el dret de prendre mesures actives per suspendre o donar de baixa els Usuaris Registrats si l’adreça electrònica indicada al seu Compte d’Usuari deixa d’acceptar correus electrònics.

La cancel·lació del Compte d’Usuari implica la resolució d’aquestes Condicions Addicionals (sense perjudici de la supervivència de les Condicions generals d’ús del Lloc Web respecte a qualsevol ús posterior del mateix), llevat en aquells aspectes en què la mateixa naturalesa dels acords s’estengui més enllà de la duració de les Condicions. L’accés al Compte d’Usuari i tot el contingut o informació que pogués tenir associada quedaran inhabilitats.

Responsabilitat i ús. L’Usuari registrat és responsable de totes les activitats realitzades al seu Compte d’Usuari. Així mateix, es compromet a no utilitzar els serveis de Notes in Cloud, l’App o els Continguts a què accedeix a través d’aquests per cap finalitat il·legal o on autoritzada ni per cap activitat que incompleixi els drets de tercers. L’Usuari Registrat no podrà utilitzar els nostres serveis de cap manera que pugui deteriorar el servei. En utilitzar els serveis de Notes in Cloud o els continguts a què accedeix  a través d’aquests, l’Usuari Registrat no podrà violar les lleis aplicables (incloses, a títol enunciatiu però no limitatiu, les lleis relatives a drets d’autor). L’Usuari Registrat, en la mesura que ho permeti la llei, es compromet a indemnitzar-nos i a eximir-nos de responsabilitat en relació a qualsevol assumpte relacionat amb l’ús que faci dels serveis de Notes in Cloud o els continguts a què accedeix a través dels mateixos (especialment però no únicament si infringeix aquestes Condicions).

3. Pagament i facturació

El preu del Servei Partitures s’estableix a l’App i l’Usuari Registrat l’accepta en relació a la partitura concreta en cada Procés de Contractació del Servei Partitures. L’Usuari Registrat pagarà a Notes in Cloud a través de l’Apple Store el preu establert de la forma indicada en l’esmentat Procés de Contractació del Servei Partitures.

L’Usuari Registrat accepta l’enviament de factures electròniques en aquest cas emeses per Notes in Cloud, notificades per correu electrònic.

4. Absència del dret de desistiment en prestació de contingut digital sense suport material

L’Usuari consent expressament que, en cas que la normativa aplicable li reconegués el dret de desistiment, com que aquesta és una prestació de contingut digital sense suport material que s’executa completament al mateix moment amb la simple posta a disposició del contingut digital (és a dir, s’han facilitat les eines per a accedir, descarregar o usar l’esmentat contingut), d’acord amb la normativa aplicable ja no podrà exercir el seu dret de desistiment a efectes de renunciar al seu contingut digital i recuperar el pagament. Emperò, sap que té també la garantia de conformitat durant dos anys que allò que ha contractat correspon a allò que finalment li ha estat facilitat.


5. Llicència de Propietat Intel·lectual del Servei Partitures

Si ha completat oportunament el Procés de Contractació del Servei Partitures, efectuat el pagament i complert el conjunt d’obligacions d’aquestes Condicions, Notes in Cloud (respecte al Contingut vinculat a la partitura concreta contractada) concedeix a l’Usuari una llicència no exclusiva sobre el dret d’ús, reproducció i transformació en l’única i concreta mesura imprescindible per la finalitat de l’ús i gaudi del Servei Partitures en tots els territoris del món, durant la màxima durada dels drets i només per les finalitats digitals, i el dispositiu on té descarregada l’App i prodedirà a descarregar i utilitzar l’esmentada partitura.

Aquesta llicència (i) no inclou el dret a la comunicació pública o a la distribució del Contingut de la partitura concreta contractada, (ii) només és per a modalitats digitals i (iii) no concedeix drets concrets sobre la possibilitat d’exercir drets (com per exemple la comunicació pública) sobre l’obra transcrita a l’esmentada partitura.

6. Resolució de conflictes en línia

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

 

Llicència de l’App "Notes in Cloud"

1. PRELIMINAR

-Si ha descarregat l’App i/o la fa servir vostè, és conscient i accepta tot el que s’indica en (a) aquesta Llicència de l’App, (b) les Condicions d’Ús del Servei i (c) la Política de Privadesa, i es compromet a fer servir només dades de caràcter personal sobre la seva persona, certs i actualitzats.
-Vostè s’obliga a mantenir en secret de forma diligent la contrasenya i les claus d’accés que puguin ser necessàries per accedir al seu compte d’usuari.
-Si sospita o sap que algú altre utilitza el seu compte d’usuari, fingeix ser algú que no és o infringeix els drets de propietat intel·lectual vinculats a l’App o al seu Servei, vostè es compromet a informar-nos immediatament amb un correu electrònic a info@notesincloud amb la indicació “Possible Incompliment” a l’assumpte del correu.
La descàrrega i/o l’ús de l’aplicació informàtica Notes in Cloud (d’ara endavant l’”App”) impliquen l’acceptació plena, automàtica i sense reserves d’aquesta llicència (d’ara endavant la “Llicència de l’App”) que regula l’ús de l’App i incorpora per referència la Política de Privadesai les Condicions d’Ús del servei o serveis prestats per Notes in Cloud, S.L. a través de l’App (d’ara endavant “Condicions d’Ús del Servei”) que poden ser consultades als enllaços que s’ofereixen a http://app.notesincloud.com/ca/p/legal (d’ara endavant la “Pàgina Web”). Els serveis prestats per Notes in Cloud, S.L. a través de l’App es defineixen conjuntament com el “Servei”.
Si us plau, llegeixi amb deteniment aquestes condicions abans de descarregar o utilitzar l’App. Si no hi està d’acord, (a) no descarregui l’App (o elimini-la del seu dispositiu si ja l’ha descarregada) i (b) no utilitzi l’App (encara que no utilitzi el Servei). Recomanem imprimir aquesta Llicència de l’App, ja que no garantim altres còpies en suport durador addicionals a la present.
L’app pot ser descarregada gratuïtament a través del directori d’aplicacions Apple Store. Les indicacions referents a (a) com contractar electrònicament la descàrrega de l’App i altres serveis propis de botigues en línia o directoris d’aplicacions o (b) com tracten les seves dades de caràcter personal les empreses que administren l’Apple Store s’han de consultar als llocs web o aplicacions d’aquests proveïdors de serveis, ja que no són responsabilitat de Notes in Cloud.

 

2. NOSALTRES

L’App i el Servei són un servei de Notes in Cloud, S.L. (d’ara endavant “Notes in Cloud”, la “Societat” o “Nosaltres”), una empresa espanyola amb domicili a Barcelona carrer Santa Anna 10, entresòl 3a, proveïda de C.I.F. B66072596, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 43911 Foli 85 Full B-441646 Secció General Inscripció 1.
Pot contactar amb Nosaltres:
-Per correu electrònic: a info@notesincloud.com
-Oficines: Barcelona, carrer Santa Anna 10, entresòl 3a,
-Tel: +34 1740063

3. POLÍTICA DE PRIVADESA

Qualsevol dada de caràcter personal que pugui proporcionar-nos al registrar-se a l’App o durant el seu ús serà tractada d’acord amb la nostra Política de Privadesa, que pot consultar aquí.
Vostè es compromet a facilitar-nos únicament dades de caràcter personal sobre la seva persona, certs i actualitzats i s’obliga a mantenir en secret de forma diligent la contrasenya i les claus d’accés que puguin ser necessàries per accedir al seu compte d’usuari. Si sospita que algú altre utilitza el seu compte d’usuari o fingeix ser algú que no és, es compromet a informar-nos immediatament amb un correu a info@notesincloud.com amb la indicació “Possible Usurpació d’Identitat” a l’assumpte del correu.

4. REQUISITS PERSONALS PER SER USUARI DE L’APP

En descarregar i/o utilitzar l’App (encara que no s’utilitzi el Servei), vostè declara i garanteix a Notes in Cloud que té edat i capacitat legal suficient per efectuar contractacions a través de l’App d’acord amb les Condicions d’Ús.

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Societat és propietària o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre l’App i la plataforma tecnològica que proporciona el Servei, així com la seva documentació tècnica, les seves bases de dades, marques, dissenys gràfics, logotips i continguts.
Sobre l’App, li concedim una llicència mundial, no exclusiva, gratuïta, revocable, per l’única finalitat d’utilitzar-la pel seu ús d’acord amb aquesta Llicència de l’App, la duració indefinida de la qual es vincula al compliment de les seves clàusules. La Societat es reserva el dret de revocar l’esmentada llicència i/o impedir o retirar l’ús de l’App i dels Serveis i del seu compte d’usuari, especialment – però no únicament –, si vostè no compleix amb aquesta Llicència de l’App.
Es prohibeixen totes les altres formes d’explotació i ús dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la Societat, llevat que hi hagi un acord específic aplicable o la llei aplicable les permeti de manera no disponible per les parts d’un contracte o llicència. A més de la prohibició anterior, s’adverteix que la informació i continguts inclosos al voltant de l’App i el Servei formen com a conjunt una o diverses bases de dades jurídicament protegibles de què vostè no pot extreure i/o reutilitzar cap informació o contingut excepte en allò estrictament necessari per a l’ús de l’App.
Així mateix, són especialment aplicables les limitacions d’ús sobre els continguts del Servei previstes a la clàusula 3 de les Condicions d’Ús del Servei.

6. PROHIBICIONS

Vostè accepta que ni vostè ni tercers en el seu nom, seguint les seves instruccions o col·laborant amb vostè: (i) faran, distribuiran o transferiran a tercers còpies de l’App; (ii) copiaran, reproduiran, alteraran, modificaran, realitzaran enginyeria inversa, desmuntaran, descompilaran, transferiran, intercanviaran o traduiran l’App; (iii) crearan obres derivades de qualsevol mena de l’App; (iv) realitzaran un ús il·legal o inadequat de l’App i els seus comptes d’usuari; (v) utilitzaran l’App i els seus comptes d’usuari per realitzar SPAM o qualsevol altra mena d’ofertes comercials; (vi) utilitzaran les funcionalitats de l’App de forma contrària a aquesta Llicència de l’App i els documents que incorpora per referència. En particular, no utilitzaran l’App per infringir drets de tercers o per cometre il·lícits regulats a les normes d’obligat compliment aplicables.

7. USUARI REGISTRAT

L’ús de certes funcionalitats de l’App i del Servei requereix – a més de connexió a Internet i els requisits del sistema descrits més endavant – el seu registre i la creació d’un compte d’usuari tal com es detalla a les Condicions d’Ús del servei.

8. DISPONIBILITAT DEL SERVEI I SERVEI D’ACCÉS A INTERNET

La Societat realitzarà els esforços raonables per facilitar l’ús normal de l’App en tot moment. Tot i això, l’App es proporcionarà a través d’Internet i les xarxes mòbils de tercers, i la qualitat i disponibilitat de l’aplicació poden veure’s afectades per factors fora del nostre control. En particular, la cobertura de la xarxa mòbil i la transmissió de dades en línia. A més, per raons de manteniment periòdic dels nostres servidors, pot ser necessari suspendre temporalment l’accés a certes funcionalitats de l’App.
Nosaltres, els nostres socis i subcontractats no acceptem cap responsabilitat per falta de disponibilitat de l’App, o qualsevol dificultat o incapacitat per utilitzar aquesta aplicació o qualsevol altra fallada del sistema que pugui provocar que l’App no estigui disponible per raons que estiguin fora el nostre control. No som responsables de l’adquisició i prestació del servei de xarxa de dades per al seu dispositiu mòbil.
Vostè reconeix que les condicions amb el seu respectiu proveïdor de serveis d’accés a Internet (d’ara endavant “Internet Service Provider” o “ISP”) seguiran aplicant-se quan s’utilitza l’App. El seu ISP pot exigir-li una remuneració pel servei d’accés Internet durant la seva descàrrega i ús de l’App. Vostè accepta la responsabilitat per tals càrrecs – o equivalents – que tercers contractats per vostè puguin exigir-li per l’ús de serveis i/o productes connectats amb l’ús de l’App.

Si vostè no és el pagador de la factura del telèfon mòbil o altres dispositius que s’utilitzaran per accedir a l’App, garanteix a la Societat que ha rebut permís del pagador de la factura per l’ús de l’App.

9. DISPONIBILITAT DEL SERVEI I SERVEI D’ACCÉS A INTERNET

La Societat realitzarà els esforços raonables per facilitar l’ús normal de l’App en tot moment. Tot i això, l’App es proporcionarà a través d’Internet i les xarxes mòbils de tercers, i la qualitat i disponibilitat de l’aplicació poden veure’s afectades per factors fora del nostre control. En particular, la cobertura de la xarxa mòbil i la transmissió de dades en línia. A més, per raons de manteniment periòdic dels nostres servidors, pot ser necessari suspendre temporalment l’accés a certes funcionalitats de l’App.
Nosaltres, els nostres socis i subcontractats no acceptem cap responsabilitat per falta de disponibilitat de l’App, o qualsevol dificultat o incapacitat per utilitzar aquesta aplicació o qualsevol altra fallada del sistema que pugui provocar que l’App no estigui disponible per raons que estiguin fora el nostre control. No som responsables de l’adquisició i prestació del servei de xarxa de dades per al seu dispositiu mòbil.
Vostè reconeix que les condicions amb el seu respectiu proveïdor de serveis d’accés a Internet (d’ara endavant “Internet Service Provider” o “ISP”) seguiran aplicant-se quan s’utilitza l’App. El seu ISP pot exigir-li una remuneració pel servei d’accés Internet durant la seva descàrrega i ús de l’App. Vostè accepta la responsabilitat per tals càrrecs – o equivalents – que tercers contractats per vostè puguin exigir-li per l’ús de serveis i/o productes connectats amb l’ús de l’App.

Si vostè no és el pagador de la factura del telèfon mòbil o altres dispositius que s’utilitzaran per accedir a l’App, garanteix a la Societat que ha rebut permís del pagador de la factura per l’ús de l’App.

10. DURADA I TERMINACIÓ

Aquesta Llicència de l’App es concedeix per temps indefinit.
Sempre i quan es pugui irrogar una responsabilitat a la Societat, la Societat es reserva el dret de revocar l’esmentada llicència i/o impedir o retirar l’ús de l’App (encara que aquest ús no utilitzi el Servei) i del seu compte a la mateixa, resolent aquest acord sobre la Llicència de l’App. En especial, però no únicament, si vostè no compleix amb la Llicència de l’App i les Condicions d’Ús del Servei.
Vostè pot resoldre aquesta Llicència de l’App –en allò que es refereix a l’App– en qualsevol moment. En cas de terminació o resolució de l’acord de Llicència de l’App, (a) els terminis de durada dels drets i llicències concedides a vostè en aquest document es donaran per terminats i (b) ha de donar de baixa el seu compte d’usuari a través d’aquest link  , (c) ha de deixar d’utilitzar l’App i tots els seus elements i (d) ha de desinstal·lar l’aplicació des del seu dispositiu mòbil o qualsevol altre dispositiu lògic i esborrar les còpies que pugui haver guardat. En aquest cas, aquestes clàusules deixaran de ser vinculants per ambdues parts, excepte aquelles que per la seva pròpia naturalesa perdurin en el temps o així ho indiquin expressament, en elles o en el conjunt del document adjunt que les incorpora.

11. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

VOSTÈ UTILITZA L’APP SEGONS EL SEU CRITERI I ES COMPROMET A FER UN ÚS ADEQUAT DE LA MATEIXA. LA SOCIETAT NO ÉS RESPONSABLE DE L’ÚS QUE VOSTÈ O TERCERS REALITZIN DE L’APP, DONAT QUE NO MONITORITZA L’ÚS PARTICULAR PER PART D’USUARIS CONCRETS. VOSTÈ RESPONDRÀ DELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUI OCASIONAR A LA SOCIETAT O A TERCERS PER INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DERIVADES D’AQUESTES CONDICIONS D’ÚS.
En cap cas serem responsables de qualsevol pèrdua, dany de qualsevol mena, directes o indirectes que vostè o qualsevol tercer pugui sofrir com a resultat de la descàrrega, ús o accés a l’App o qualsevol incompliment per part seva d’aquesta Llicència de l’App.
No som responsables de qualsevol dany o alteració al seu EQUIP INFORMÀTIC (incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu els dispositius iOS-iPAD en què s’hagi instal·lat l’App) com a resultat de la instal·lació o l’ús de l’App.
El Nostre Servei, incloent-hi la Pàgina Web i l’App, pot incloure links de tercers. Vostè accepta que Nosaltres no respondrem de la legalitat, seguretat i adequació dels continguts a què condueixen aquests links.
Res en aquesta Llicència de l’App exclourà o limitarà la nostra responsabilitat per danys causats per dol o negligència greu nostra o qualsevol altra responsabilitat que no pugui ser exclosa o limitada per les lleis aplicables.

12. RENUNCIA DE GARANTIES

En la màxima mesura permesa per la legislació aplicable d’obligat compliment, la Societat exclou totes les garanties aplicables a l’App.

13. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquesta Llicència de l’App es regeix per la Llei espanyola. Qualsevol conflicte que sorgeixi de o en relació amb l’aplicació, validesa, interpretació o execució de la present Llicència de l’App i de l’ús de l’Aplicació serà sotmès exclusivament a la jurisdicció dels tribunals de la Ciutat de Barcelona, Espanya, sense perjudici d’altres tribunals a què vostè pugui recórrer en virtut de qualsevol llei d’aplicació obligatòria.

14. CLÁUSULA DE SALVAGUARDA

En el supòsit que una clàusula – o una part d’una clàusula – d’aquesta Llicència de l’App fos declarada nul·la per qualsevol tribunal amb jurisdicció competent, aquesta declaració no afectaria la validesa de la resta de la Llicència de l’App (ni de la resta de la clàusula si només se n’hagués declarat nul·la una part), que mantindran la vigència i eficàcia, havent-se d’interpretar la Llicència de l’App com si l’esmentada clàusula no hagués estat mai part de l’esmentada Llicència.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA DE NOTES IN CLOUD

Aquesta política de Privadesa explica com Notes in Cloud, S.l. (“Nosaltres” i “Notes in Cloud”) tractem (i, en particular, com recopilem, utilitzem i protegim) les dades de caràcter personal dels visitants i usuaris (“Usuaris”) als llocs web i serveis gestionats per Notes in Cloud, incloent-hi www.notesincloud.com, www.spainsymphonic.com, www.symphonic.cat i els que s’indiquin que es regularan per aquesta política –el llistat de les quals pot consultar-se aquí (d’ara endavant, els “Llocs Web”), l’App Notes in Cloud i altres aplicacions, dispositius o llocs web els termes d’ús o textos legals dels quals facin referència a la mateixa (d’ara endavant, les “Plataformes Tecnològiques”).

Consentiment. L’Usuari dóna permís exprés perquè les seves dades de caràcter personal, que ens faciliti (a) durant l’ús de qualsevol de les Plataformes Tecnològiques o l’accés als seus serveis online que es presenten a través de l’App, en particular a través del formulari de registre o contacte (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, nom d’usuari, contrasenyes), (b) durant els contactes amb Nosaltres que pugui tenir per correu electrònic o (c) pel mateix accés a les Plataformes Tecnològiques (a títol enunciatiu però no limitatiu, la navegació i/o la descàrrega de les mateixes) i (d) l’ús de les Plataformes Tecnològiques (en funció del cas, però per exemple, accions realitzades a la Plataforma i serveis contractats, càrrec, empresa per què treballa i adreça postal), quedaran incorporats en un o més arxius sota la responsabilitat de Notes in Cloud i que es tractin d’acord amb el que s’estableix  en aquesta Política de Privadesa.
Quan sigui pertinent perquè hi hagi dades voluntàries, s’indicarà quines dades són obligatòries i quines voluntàries.

Compromís de Notes in Cloud: Ens comprometem a respectar la privadesa i la confidencialitat de les seves dades de caràcter personal d’acord amb la normativa aplicable de protecció de dades, en particular per la Llei Orgànica espanyola 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les seves normes de desenvolupament, o les que en un futur puguin substituir-la.

Finalitats. Les seves dades de caràcter personal que recollim en diversos formularis i pàgines dels Llocs Web ens permeten (a) realitzar un seguiment de la relació contractual que té l’Usuari amb nosaltres, (b) la prestació dels nostres serveis, (c) la verificació de contractacions que l’Usuari pugui realitzar amb tercers a través de les Plataformes Tecnològiques, (d) gestionar qualsevol sol·licitud i/o procés de contractació de l’Usuari en tots els seus aspectes i (e) respondre a les persones que s’han posat en contacte amb Nosaltres per fer-nos consultes o obtenir més informació sobre Nosaltres, i remetre’ls informació comercial sobre els serveis de Notes in Cloud mitjançant mitjans electrònics o físics. La finalitat principal de la nostra activitat és la prestació dels nostres serveis (“Serveis” o “Servei”) tal com estan definits a les nostres Plataformes Tecnològiques i les corresponents Condicions d’Ús i Llicència d’Ús (si n’hi hagués).
Revelació i/o cessió de dades. No cedim les seves dades a tercers, llevat del que s’estableix a continuació:

- En el cas de sol·licitar la prestació d’un Servei d’un tercer utilitzant el seu compte d’usuari creat en un dels nostres Llocs Web (per exemple, el lloguer d’una partitura), podrem comunicar les seves dades a les empreses amb què contracti el servei en qüestió.
- Podrem posar les seves dades a disposició de qualsevol empresa interessada a comprar o que compri Notes in Cloud o una part del seu negoci i, en conseqüència, donar accés a qualssevol auditors nacionals o internacionals per dur a terme la seva  “due diligence”.
- Posarem les seves dades a disposició de les autoritats administratives i judicials competents d’acord amb la llei aplicable.

Drets de l’interessat. L’Usuari ens podrà escriure quan vulgui per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (és a dir, per obtenir detalls sobre la informació personal que en aquell moment tenim sobre l’Usuari), sol·licitar-nos la seva rectificació en cas que les dades siguin incorrectes, o la seva eliminació en cas de no estar obligats a conservar-les per imperatiu legal o per raons professionals legítimes. Per això, es pot adreçar a info@notesincloud.com, amb la referència: PROTECCIÓ DE DADES, adjuntant una fotocòpia del seu D.N.I. o algun altre document que permeti la seva identificació.

Manteniment de la Política de Privadesa: Ens reservem el dret a actualitzar aquesta Política de Privadesa en qualsevol moment. Si decidíssim canviar la nostra política de privadesa, el mantindríem informat mitjançant comunicació a l’adreça electrònica indicada al seu compte Yourservinotes.

Condicions particulars: Certes disposicions de la Política de Privadesa poden veure’s complementades amb informació addicional i consentiments expressos facilitats per l’usuari en alguna de les nostres Plataformes Tecnològiques (per exemple, al servei yourservinotes.com)

Segueix-nos